Home-based Helpdesk Advisor - Welsh Speaking

 • Salary
  £21,000.00/Year
 • Category
  IT - Helpdesk, Technical Support
 • Job type
  Contractor
 • Industry
  Sales and Retail
 • External Reference
  HDONS

Disgrifiad Swydd


Fel aelod o d�m Canolfan Gyswllt y Ddesg Gymorth Rithwir, bydd disgwyl i chi ddarparu rhyngwyneb effeithiol ac effeithlon fel cennad neu ein Cleient fel Cynghorydd Desg Gymorth o Bell. Byddwch yn gyfrifol am ymateb i'r ymholiadau sy'n dod i law mewn ffordd brydlon a gwybodus, a hynny mewn nifer o ddisgyblaethau, gan gynnwys Iechyd a Diogelwch, Adnoddau Dynol, y Gyflogres, Recriwtio, Dysgu a Datblygu a Sgrinio Cyn Cyflogaeth. Er mwyn ffynnu yn y r�l hon, byddwch chi'n gallu rhoi eich hun ar ben ffordd, yn gallu gweithio'n annibynnol ac yn llawn cymhelliant i gyflawni eich targedau dyddiol. Bydd disgwyl i chi hyrwyddo arferion gorau a darparu gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog, gan ddangos sgiliau gwych dros y ff�n. Bydd angen i chi reoli nifer amrywiol o ymholiadau, gan ddefnyddio'r arweiniad a'r wybodaeth a roddwyd i chi.


Byddwch yn gweithio fel rhan o rwydwaith ehangach o dimau sy'n ymateb i ymholiadau gan ymgeiswyr a gweithwyr sy'n dod i law dros y ff�n a thrwy e-bost.


Sgiliau Gofynnol • Profiad blaenorol o weithio mewn amgylchedd Gwasanaeth Cwsmeriaid, gyda phrofiad amlwg o ryngweithio � chwsmeriaid dros y ff�n a thrwy e-bost

 • Cefndir ym maes Adnoddau Dynol, Recriwtio, y Gyflogres, Dysgu a Datblygu neu Iechyd a Diogelwch

 • TGAU gradd C/4 neu uwch mewn Mathemateg a Saesneg, Cymraeg gradd C/4, neu gymhwyster cyfatebol

 • Profiad o weithio mewn amgylchedd amlswyddogaeth, aml-sg�l, sy'n symud yn gyflym

 • Profiad diweddar o ddefnyddio TG a thechnolegau cyfathrebu cyfredol

 • Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig clir ac effeithiol

 • Yn gallu cyfathrebu ag amrywiaeth eang o bobl a rhoi cyfarwyddyd iddynt

 • Sgiliau gwrando da

 • Sgiliau rheoli amser a threfnu effeithiol

 • Sgiliau cofnodi data da a llygad craff

 • Sgiliau ardderchog dros y ff�n

 • Agwedd gadarnhaol a phenderfynol

 • HunangymhellolYr Amgylchedd Gwaith:


O ganlyniad i bandemig COVID-19, mae'r amgylchedd gwaith presennol ledled y Deyrnas Unedig wedi newid yn sylweddol, felly bydd gofyn i Asiantiaid Desg Gymorth weithio'n rhithwir yn llawn neu'n rhannol, a fydd yn cynnwys gweithio gartref. Fel rhywun gartref, bydd disgwyl i chi ddilyn y mesurau canlynol: • Sefydlu amgylchedd gwaith preifat a diogel, heb unrhyw beth a allai darfu arnoch

 • Sicrhau nad yw manylion galwadau yn cael eu trafod o flaen pobl eraill

 • Sicrhau bod yr holl nodiadau yn cael eu gwneud yn electronig ar y cyfarpar sy'n cael ei ddarparu ac yn cael eu dileu yn unol � deddfwriaeth GDPR (dim ond tra bo eu hangen ac at y diben y mae eu hangen y dylid cadw nodiadau)

 • Cydymffurfio � phob agwedd ar weithdrefn safonol gweithio gartref

 • Cadarnhau bod gennych fynediad diderfyn i'r rhyngrwyd (ni fydd eich lwfans data yn rhedeg allan)

 • Rhoi gwybod i'ch cwmni yswiriant y byddwch chi'n gweithio gartref.Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau:


Bydd y r�l yn cynnwys: 1. Gweithredu fel cennad wrth ddarparu gwasanaethau i'n cleient
 1. Gweithredu fel y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer ymgeiswyr a gweithwyr dros y ff�n a thrwy e-bost
 1. Cofnodi'r holl ryngweithio ag ymgeiswyr neu weithwyr yn gywir ar systemau mewnol
 1. Darparu cymorth gwneud cais llinell gyntaf i ymgeiswyr drwy'r porth gwneud cais ar-lein
 1. Mynd ar drywydd asesiadau anghyflawn a threfnu cyfweliadau rhithwir
 1. Helpu ymgeiswyr i symud drwy'r broses recriwtio drwy gadw lle ar eu cyfer mewn Digwyddiadau Croeso Recriwtio Rhithwir
 1. Sicrhau bod ymgeiswyr yn cael negeseuon e-bost i gadarnhau eu bod yn gwbl ymwybodol o'r hyn sy'n ofynnol ganddynt ar bob cam o'r broses recriwtio
 1. Helpu i chwilio am ymgeiswyr priodol yn �l y gofyn
 1. Rhoi cymorth ymatebol a llawn gwybodaeth i amrywiaeth o adrannau swyddogaethol ym mhob rhan o'r sefydliad, naill ai ar y pwynt cyswllt cyntaf neu drwy drosglwyddo ymholiadau i'r adran neu'r arbenigwr priodol
 1. Defnyddio technolegau Canolfan Gyswllt Desg Gymorth yn effeithlon ac yn effeithiol, megis Salesforce/Connect, Onfido, 8x8 a Selfhelp i gofnodi a chynnal cofnodion electronig o fanylion ymgeiswyr neu weithwyr, ceisiadau am wasanaeth a chamau priodol a gymerwyd
 1. Sicrhau bod ymgeiswyr neu weithwyr yn cael y wybodaeth ddiweddaraf yn rheolaidd am hynt eu hymholiad neu eu cais am wasanaeth fel y cytunwyd ar y pwynt cyswllt
 1. Cydnabod, parchu, gwrando a chymryd cyfrifoldeb am anghenion amrywiol ymgeiswyr a gweithwyr, gan ystyried pa atebion sydd ar gael i ddiwallu eu hanghenion a darparu cyngor a gwybodaeth yn unol �'r gweithdrefnau safonol
 1. Cydnabod ac ymdrin ag emosiynau ymgeiswyr a gweithwyr, gan gynnwys unigolion sy'n ddig, yn ymosodol, yn fygythiol ac a allai fod yn dreisgar
 1. Nodi pobl sy'n wynebu risg neu sy'n agored i niwed wrth brosesu ymholiadau
 1. Cyfeirio ymgeiswyr neu weithwyr at y sianel fwyaf priodol i ddiwallu eu hanghenion e.e. Opsiynau hunangymorth
 1. Cymryd rhan mewn mentrau gwella gwasanaethau, gan geisio lleihau


cyswllt ag ymgeiswyr neu weithwyr y gellir ei osgoi drwy nodi problemau gyda'r gwasanaeth a'r ateb priodol 1. Monitro ac asesu perfformiad personol yn erbyn targedau, gan ofyn am gymorth yn �l yr angen er mwyn cyflawni dangosyddion perfformiad allweddol y Ddesg Gymorth

Internal recruitment acts as an employment agency for permanent recruitment and an employment business for the supply of temporary workers. Intrernal recruitment UK is an Equal Opportunities Employer.

Please apply with your CV to: Beth Murray